ALGEMENE VOORWAARDEN WEBCONFIRM

A) Als je ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ leest in onze algemene voorwaarden dan bedoelen we Webconfirm, rechtspersoon naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Langstraat 87 – 2260 Westerlo. Onze ondernemingsnummer is BE 0721.445.517.

B) Als je in deze algemene voorwaarden ‘je’, ‘jou(w’) of ‘jij’ leest dan bedoelen we jou als klant/van Webconfirm. De klant wordt ook als opdrachtgever omschreven.

Je kan ons bereiken via [email protected] of via ons telefoonnummer 0492/95-45-95.

1) DEFINITIES

1.1 Een website is een verzameling van digitale samenhangende webpagina’s op ’t internet waarop gegevens staan. Dit kunnen meerdere zaken zijn, zoals: tekst, afbeeldingen en video’s.

1.2 Een webshop of webwinkel is een website waarop een product of dienst kan worden aangekocht. Meestal zijn de prijzen in een webwinkel lager dan in de reguliere winkels. De redenen hiervoor:
- minder personeelsruimte nodig;
- minder tot geen opslagkosten;
- een magazijn is niet noodzakelijk.

1.3 Onderhoud van een website of webshop: aanpassen van kleine wijzigingen op de website zoals stukjes tekst & afbeeldingen en het up-to-date houden van plug-ins en beveiliging.

1.4 De opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie Webconfirm een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten in het kader van de opdracht.

2) Toepassing van de algemene voorwaarden

2.1) Als klant word je geacht onze algemene voorwaarden te kennen en accepteren bij het plaatsen van een bestelling. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Webconfirm, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.

2.2) De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen ons kunnen worden ingeroepen.

2.3) De meest recente versie is terug te vinden op onze website (www.webconfirm.be) of je kan deze op eenvoudig verzoek via e-mail verkrijgen.

2.4) Webconfirm behoudt steeds het recht om de overeenkomst die werd gesloten tussen Webconfirm en de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant handelt in strijdt met onze algemene voorwaarden, niet voldoende of niet volledig zijn verplichtingen nakomt.

3) Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestiging

3.1) Op vraag van onze klant stellen we een offerte op die 2 weken (14 dagen) geldig is vanaf de datum van verzending. Onze offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik dat deze worden aanvaard door de klant binnen de geldigheidsduur van de offerte.

3.2) De toezending van enkel een prijstarief en/of offerte valt niet als aanbieding te beschouwen en verplicht ons niet tot levering of uitvoering.

3.3) Een opdrachtbevestiging komt tot stand wanneer de klant onze offerte aanvaard. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De orderbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit onderlinge communicaties tussen de klant en Webconfirm.

3.4) De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

3.5) Onze aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

3.6) De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webconfirm wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.7) Elke bestelling wordt uitgevoerd aan de prijs en de voorwaarden vermeld in de offerte en/of de factuur. Indien echter na de orderbevestiging een prijsverhoging van de te leveren producten of diensten plaatsvindt, zijn wij steeds gerechtigd de overeengekomen verkoopsprijs evenredig te verhogen.

3.8) De prijs in de aanbiedingen en offertes van Webconfirm zijn exclusief fotografie, aankoop beelden of content, (product)copywriting en vertaling tenzij anders vermeld op de factuur.

3.9) Webconfirm behoudt zich het recht om de prijs van een offerte te wijzigen indien de offerte gebruik maakt van licenties of diensten van externe partijen. De klant heeft het recht om ten laatste acht (8) kalenderdagen nadat hij werd ingelicht over deze prijswijziging, de overeenkomst per aangetekend schrijven gericht aan Webconfirm op te zeggen.

4) Voorschotten en betalingsvoorwaarden

4.1) Webconfirm behoudt het recht een voorschot te vorderen voor het leveren van onze diensten. De klant dient steeds bij elke bestelling een voorschot (30% van het factuurbedrag) te betalen als aanbetaling. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld op het factuur en de offerte.

4.2) De dienstverlener (Webconfirm) behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de openstaande of vervallen facturen heeft betaald.

4.3) Wanneer onze algemene voorwaarden niet worden gerespecteerd, vervallen toegestane kortingen.

4.4) Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag. Elke betaling dient per overschrijving te gebeuren naar ons Iban-nummer (vermeld op de klant zijn factuur of offerte).

4.5) De betalingstermijn bedraagt 14 dagen (2 weken) tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.6) Webconfirm behoudt het recht de uitvoering van het project pas te beginnen vanaf dat we het voorschot hebben ontvangen.

4.7) Webconfirm behoudt het recht wanneer de klant (na de aanvang van onze diensten voor de klant) zijn bevestiging herroept of de opdracht wijzigt, het reeds betaalde voorschot niet door Webconfirm wordt terugbetaald.

4.8) Wanneer wij geen betaling hebben ontvangen binnen 8 dagen nadat de klant van ons een aanmaning heeft ontvangen, dan is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd van 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro tot aan de volledige betaling.

4.9) De klant verbindt zich dat Webconfirm het recht heeft om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

4.10) Onze opgegeven tarieven zijn in principe vast. Onze prijzen kunnen geïndexeerd worden door verschillende redenen zoals een stijgende wisselkoers of andere externe oorzaken zoals grondstoffen- software – of onderdelenprijzen.

5) Risico

5.1) De goederen en digitale gegevens die toebehoren aan de klant en zich bij Webconfirm bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

6) Opleveringstermijnen

6.1) De datum van de oplevering van onze diensten is slechts een indicatie en bindt Webconfirm niet. Een vertraging geeft de klant geen recht op prijsvermindering, schadevergoeding noch het ontbinden van de overeenkomst.

6.2) De opleveringstermijn kan ook worden gewijzigd wanneer de klant een bijkomende bestelling plaatst of indien de klant ingebreken blijft om tijdig informatie, foto’s, originelen of (digitale) documenten aan ons over te maken.

7) Uitvoering

7.1) De klant aanvaardt dat Webconfirm slechts een inspanningsverbintenis, en geen resultaatsverbintenis, heeft inzake het voldoen van haar diensten aan de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

7.2) De klant krijgt in de ontwerpfase een demolink van zijn project. Wanneer de website of webshop niet functioneren in overeenstemming met de overeenkomst, dan zal Webconfirm naar best vermogen deze fouten kosteloos herstellen. De klant moet de fouten rapporteren tijdens deze testfase. De garantie geldt enkel op voorwaarde dat de klant deze fouten rapporteert tijdens de testfase. Wanneer de website wordt opgeleverd, verbindt de klant zich ertoe dat Webconfirm niet meer aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleverde diensten en eventuele schade berokkend door derden.

7.3) Bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe alle nodige informatie voor de uitvoering van onze diensten te bezorgen aan Webconfirm. Deze informatie wordt bewaard op risico van de klant.

7.4) Webconfirm heeft steeds het recht om een beroep te doen op derde-onderaannemers voor het uitvoeren van het geheel of een deel van de diensten.

7.5) De door Webconfirm verstrekte diensten kunnen ten alle tijden gebruikt worden als referentie bij derden.

7.6) We gebruiken een firewall voor onze beveiligde omgeving en al onze websites en webshops zijn uitgerust met SSL. Webconfirm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende de periode, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen.

7.7) We hebben het recht om de lay-out van de opdracht (in overeenstemming met de opdracht) te bepalen en de auteursrechten te behouden. Dit betreft bijvoorbeeld de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes, enz. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en/of van andere geleverde diensten.

7.8) Webconfirm is niet verantwoordelijk voor het leveren van een privacy policy of algemene voorwaarden voor de opdrachtgever. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze op zijn website of webshop te zetten.

8) Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht

8.1) Eventuele werkzaamheden en diensten die de oorspronkelijke opdracht van de klant wijzigen wordt als “meerwerk” beschouwd en kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst. De klant aanvaardt dat deze wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht een mogelijke invloed hebben op de oorspronkelijke overeengekomen prijs en de opleveringsperiode van de opdracht. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijke gevolgen van deze wijzigingen en neemt deze op zich. Een voorbeeld van meerwerk kan bijvoorbeeld extra eisen of wensen zijn in het kader van de oorspronkelijke opdracht.

9) Overdracht van rechten

9.1) De koper kan zijn rechten en verbintenissen ten opzichte van ons niet overdragen zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming.

10) Intellectuele eigendomsrechten

10.1) Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsook rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

10.2) De klant gaat ermee akkoord dat Webconfirm op elk ogenblik een verwijzing kan maken naar zijn/haar handelsnaam en/of handelsketens bij wijze van referentie, tenzij expliciet anders schriftelijk wordt overeengekomen.

10.3) Beide partijen gaan ermee akkoord dat het concept van een website of webshop (met name de opbouw van de schermen van de website, de structuur van de webpagina’s en hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een overeenstemmende structuur terugvinden bij andere door Webconfirm gecreëerde projecten zoals websites en webshops.

10.4) De Intellectuele Eigendomsrechten die verbonden zijn aan het visuele ontwerp van de Webconfirm gemaakte website of webshop worden overgedragen aan de klant wanneer hij de opdracht goedkeurd. De overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten zijn van kracht in de meest complete omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het recht in kwestie en voor de gehele wereld. De klant verkrijgt een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website of webshop gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

10.5) Als de website of webshop afbeeldingen of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Webconfirm werd gehaald van een website die auteursvrije afbeeldingen en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt niet-exclusief zijn. Wij bieden geen enkele garantie met betrekking tot deze afbeeldingen en illustraties en treffen hiervoor geen aansprakelijkheid.

10.6) De klant verbindt zich om de Intellectuele Eigendomsrechten van Webconfirm op elk ogenblik te respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant heeft als plicht Webconfirm meteen in kennis te stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Webconfirm waarvan hij kennis neemt.

11) Hosting en domeinnamen

11.1) Voor de hosting en het registreren van de domeinnamen werkt Webconfirm samen met een deskundige (hosting)partner. De klant begrijpt en aanvaardt dat het mogelijk is dat er zich tijdelijke onderbrekingen van om het even welke internetdiensten kunnen voordoen en dat de garantie van het percentage uptime door de hoster wordt opgeslagen en nagestreeft en niet door Webconfirm zelf.

11.2) De klant verbindt zich dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die door dergelijke onderbrekingen zou kunnen worden veroorzaakt. Dergelijke onderbrekingen geven geen recht geven op enige vorm van compensatie of prijsvermindering.

11.3) Domeinnaam- en hostingsovereenkomst is van onbepaalde duur en wordt na de vervaltermijn van 1 jaar automatisch verlengd, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze domeinnaam- en hostingovereenkomst op te zeggen, dient dit verplicht door middel van een aangetekende brief te gebeuren uiterlijk één maand voor de vervaldag van de factuur. Wanneer de uiterste datum om dit te melden verstreken is, is de klant ons de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd.

11.4) Indien de klant via ons een domeinnaam bestelt of bij een derde partij die met Webconfirm samen werkt, behoren de rechten van de domeinnaam toe aan de klant. Webconfirm staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam zo lang dat de klant deze jaarlijkse vergoeding blijft betalen. De klant verklaart dat wij geen verantwoordelijkheid kunnen treffen en niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, om het even in welke situatie die betrekking heeft tot de hosting of de domeinnamen.

11.5) Indien de hosting of de domeinnaam niet moet worden verlengd dient de klant minstens 1 maand voor vervaldatum schriftelijk aan Webconfirm te bevestigen dat deze mag worden stopgezet. Indien dit te laat wordt stopgezet hebben wij dit reeds bij onze leverancier opnieuw verlengd en zal je dus bijgevolg de factuur voor nog een jaar moeten accepteren.

12) E-mailadressen

12.1) Wanneer de klant e-mailadressen registreert via ons bij één van onze partners, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van gegevens, e-mails of mailverkeer, noch voor de registratie of de inactiviteit van e-mailadressen.

13) Eigendomsvoorbehoud

13.1) De klant verbindt zich ertoe dat de eigendom van het afgewerkte product pas na de volledige betaling van het finale factuur behoort aan de klant. Het product blijft exclusieve eigendom van Webconfirm tot het moment van de gehele betaling.

14) Aansprakelijkheid software

14.1) We kunnen nooit een volledig feilloze werking van hardware en software garanderen wegens externe factoren zoals bijvoorbeeld stroomuitval, een stroomstoring of een blikseminslag. Dit geldt ook wegens interne factoren eigen aan de computerconfiguratie zoals onjuistheden en defecten, netwerkstoornissen, technische- of netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware waardoor dit o.m. kan resulteren in het onvoorziene verlies van (mogelijk alle) programma’s en/of gegevens.

15) Aansprakelijkheid

15.1) De klant verbindt zich ertoe dat wanneer hij een controle heeft uitgevoerd en instemt met het resultaat van de opdracht, dan kan Webconfirm vanaf dat ogenblik nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten in het resultaat van de opdracht. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke gevolgschade zoals bijvoorbeeld een daling van omzet, vermeerderde operationele kosten, verlies van verwachte winst, verlies van cliënteel ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Webconfirm of een aangestelde.

15.2) Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input of inhoud, inbreng of (technische) aanpassingen door de klant.

15.3) Elke vordering tot schadevergoeding moet binnen de acht (8) kalenderdagen na het optreden van het schadeverwekkend feit worden meegedeeld aan Webconfirm per aangetekend schrijven.

15.4) Onze aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot de overeenkomst met de klant is steeds beperkt tot het bedrag van de bewuste opdracht. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan de door de klant betaalde prijs.

15.5) Wij treffen geen aansprakelijk voor onrechtstreekse of indirecte schade zoals financiële schade, commerciële schade, winst- of inkomstenderving of verlies van informatie.

15.6) De klant is verantwoordelijk voor het lot van het materiaal dat ons door hem werd toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de opdracht.

15.7) De klant verklaart bij goedkeuring van onze algemene voorwaarden dat Webconfirm geen enkele aansprakelijkheid treft voor diensten afkomstig van derde leveranciers.

15.8) Bij een defect of gebrek dient de klant enkele gegevens te verstrekken zodat wij snel kunnen ingrijpen en een oplossing kunnen zoeken. De volgende gegevens verwachten we van de klant: een duidelijke beschrijving van het defect of het gebrek, specificatie van de apparatuur waarop het defect zich voordoet en specificatie van de programmatuur die op de apparatuur in gebruik is.

15.9) Wij zijn na de testperiode niet meer gehouden om eventuele fouten/tekortkomingen te herstellen. Het is wel mogelijk om een nieuwe offerte of onderhoudsovereenkomst met te klant te sluiten waarin wij het herstel van deze fouten verder zullen behandelen.

16) Overmacht

16.1) Overmacht situaties waarover wij geen controle hebben, bevrijden Webconfirm, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant. Overmacht is een situatie waarbij onvoorziene en onvermijdbare gebeurtenissen zich voordoen. Voorbeelden van overmacht: stakingen, lock-out, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen. Omstandigheden die toe te kennen zijn aan overmacht geven Webconfirm het recht de leveringstermijn te verlengen, ofwel de verbintenis te verbreken bij eenvoudig aangetekend schrijven zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding.

17) Klachten

17.1) De klant moet binnen de acht (8) dagen na de ontvangst van de goederen en/of diensten een klacht melden indien het een andere reden dan verborgen gebreken blijkt de zijn. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de twee (2) weken na kennisname van de gebreken ingediend worden. Alle klachten geven geen recht op wijziging van onze algemene voorwaarden.

18) Toewijzing van rechtsmacht

18.1) Ingeval van betwisting betreffende huidige overeenkomst of de uitvoering ervan, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Wij behouden ons het recht voor onze vordering in te leiden voor andere zake bevoegde rechtbanken.

19) Vertrouwelijkheid

19.1) De partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit geld ook na de beëindiging van de overeenkomst met de klant.

20) Nietigheid

20.1) Wanneer enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal Webconfirm samen met de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

21) Bevoegdheid en rechtsmacht bij geschillen

21.1) Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen Webconfirm en de klant. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken die gesitueerd zijn in de provincie Antwerpen bevoegd.

22) Verwerking persoonsgegevens

22.1) Het verwerken van de persoonsgegevens is een voorwaarde om een overeenkomst met Webconfirm te kunnen sluiten.

22.2) Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Webconfirm, heeft Webconfirm de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

22.3) Om de diensten voor de klant optimaal uit te kunnen voeren, verwerkt Webconfirm persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt om met de klant contact op te kunnen nemen met betrekking tot de diensten, en het klantenbeheer te kunnen voeren.

22.4) De klant heeft het recht om zijn (persoons)gegevens in te zien en eventuele wijzigingen aan te brengen op voorwaarde dat de klant zich kan identificeren via een identiteitskaart. De aanvraag dient schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan ons bezorgt te worden.

22.5) De klant verbindt zich dat wij zijn gegevens mogen ter kennis brengen, meedelen en communiceren aan partners/derden in het kader om diensten optimaal te kunnen voeren.

22.6) De klant verklaart dat de persoonsgegevens die worden bewaard op de servers van Webconfirm bewaard worden op eigen risico. In geen geval kan een schadevergoeding of prijsvermindering geëist worden.

22.7) Meer informatie over welke gegevens wij verwerken, opslaan en ons databeleid vind je terug in onze Privacy overeenkomst. (https://webconfirm.be/privacybeleid)

23) Annulatie van de bestelling

23.1) De klant kan de bestelling schriftelijk annuleren tot op het ogenblik dat Webconfirm is begonnen aan de opdracht, of wanneer er reeds onkosten zijn gemaakt met betrekking tot het project van de klant. Wanneer de status van het project als lopende wordt beschouwd, eisen we bij het annuleren van de bestelling een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van achthonderd (800) euro

24) Beëindiging van de overeenkomst

24.1) We hebben het recht om bij een zware contractuele wanprestatie door de klant de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen of de opdracht de schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag wordt beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

24.2) Wanneer er zich eventuele tekortkomingen voordoen zoeken we eerst samen naar een minnelijke regeling. De overeenkomst verbindt elke partij om aan de andere partij een rechtvaardige en schappelijke termijn toe te kennen om deze gebrekken of defecten recht te trekken.

24.3) Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Webconfirm verleende diensten betalen, inclusief de kosten die wij genoodzaakt zijn om te maken als gevolg van deze beëindiging. Deze bedragen zullen worden vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat wij nog hadden kunnen factureren als de opdracht volledig zou zijn uitgevoerd. Deze forfaitaire vergoeding bedraagt minstens vijfhonderd (500) euro. We behouden het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen wanneer wij kunnen aantonen dat onze werkelijke geleden schade groter is dan de forfaitaire schade. Indien de klant reeds een voorschot heeft betaald, heeft de klant geen recht op terugbetaling, noch recht op een schadevergoeding.

25) Referentie

25.1) De klant gaat ermee akkoord dat de voor de klant ontwikkelde diensten mogen opgenomen worden in het portfoliobestand van Webconfirm.

De huidige versie van onze algemene voorwaarden is in voege getreden op 20/05/2020 en blijft onbeperkt geldig tot een recentere versie ter beschikking wordt gesteld. © 2020 Webconfirm